Znanje i sposobnost: Promijenjen način upošljavanja na federalne jasle
Zbog nepostojanja takvog pravnog okvira, brojne su analize pokazale da ne postoji dovoljna transparentnost zapošljavanja u javnom sektoru u FBiH…

Znanje i sposobnost: Promijenjen način upošljavanja na federalne jasle

Gospodarstvo / Posao | 19. 02. 2019. u 11:51 Bljesak.info / R.I. | Bljesak.info

Federalna vlada je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, donijela Uredbu o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u FBiH, kojom je ovaj postupak uređen na jedinstven način, a osobama koje traže posao omogućen ravnopravan pristup slobodnim radnim mjestima i ravnopravna konkurencija, zasnovana na znanjima i sposobnostima.

Postoje izuzeci

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Kako je priopćila Vlada Federacije BiH, uredbom je propisan prijem u radni odnos u javnim ustanovama i javnim poduzećima čiji je osnivač FBiH i gospodarskim društvima u kojima FBiH sudjeluje s više od 50 posto ukupnog kapitala, zatim u federalnim zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama pod drugim nazivom, pravnim osobama s javnim ovlaštenjima prenesenim federalnim propisima, osim ako posebnim propisom nije drugačije određeno.

Od primjene ove uredbe izuzete su samo one federalne institucije u kojima se zapošljavanje vrši po Zakonu o državnoj službi.

Foto: PR / Federalna vlada zasjeda

U obrazloženju je navedeno da u Federaciji BiH ne postoji odgovarajući zakonski i pravni okvir kojim bi na jedinstven način bio uređen prijem u radni odnos u javnom sektoru, koji obuhvaća veliki broj institucija i poduzeća i javnih ustanova u kojima FBiH ima vlasnička ili osnivačka prava. Zbog nepostojanja takvog pravnog okvira, brojne su analize pokazale da ne postoji dovoljna transparentnost zapošljavanja u javnom sektoru u FBiH, priopćila je Vlada.

Video: Usvojena Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u FBiH

Javni oglas i pravila

Uredbom je propisano da se kod poslodavca na kojeg se ona primjenjuje, prijem u radni odnos vrši nakon provedene procedure javnog oglašavanja, što je propisano odredbom članom 20a. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu, koja predstavlja osnovu za donošenje ove uredbe. Javni oglas se obvezno objavljuje najmanje u jednom dnevnom listu i putem web stranice poslodavca, ukoliko ona postoji, te ga je obvezno dostaviti nadležnoj službi za zapošljavanje prema sjedištu poslodavca.

Propisano je da je poslodavac dužan donijeti odluku o prijemu u radni odnos jednog ili više kandidata prema redoslijedu s liste, u zavisnosti je li javni oglas bio objavljen za prijem jednog ili više kandidata, dok se ostalim kandidatima dostavlja obavijest o izvršenom izboru, na koji kandidati imaju pravo prigovora. Također, utvrđeno je pravo ostalih kandidata da izvrše uvid u dokumentaciju u vezi s izbornim procesom.

Kandidat koji je nezadovoljan odlukom može u roku od osam dana izjaviti prigovor na koji su poslodavac ili njegov nadležni organ dužni odgovoriti u roku od 15 dana. Odluka po prigovoru je konačna i protiv nje može, u roku od 30 dana, biti podnesena tužba nadležnom sudu.

Tri slučaja poslova bez oglasa

Prijem u radni odnos kod poslodavaca, na koje se ova uredba primjenjuje, vrši se bez provedene procedure obveznog javnog oglašavanja u tri opravdana slučaja, što je bila sugestija poslodavaca da je, zbog nesmetanog odvijanja procesa rada, neophodno predvidjeti određene izuzetke.

Tako je predviđeno da se izuzetno, bez provedene procedure javnog oglašavanja, prijem u radni odnos može izvršiti u slučaju otkaza, s ponudom izmijenjenog ugovora o radu u skladu sa odredbom člana 107. Zakona o radu. Izuzetak je predviđen i u slučaju prijema u radni odnos na određeno vrijeme najdalje do 120 dana, jednokratno tijekom jedne kalendarske godine za konkretno radno mjesto. Treći izuzetak odnosi se na prijem u radni odnos na određeno vrijeme po programima zapošljavanja javnih službi za zapošljavanje, koji se provode u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba.

Lista uspješnih

Kako su ovi izuzeci usuglašeni sa socijalnim partnerima, ocijenjeno je opravdanim da, do donošenja novih izmjena i dopuna Zakona o radu, oni budu obuhvaćeni Uredbom.

Foto: PR / Federalna vlada i dalje zasjeda

Također, predviđeno je da poslodavac imenuje komisiju za izbor kandidata za prijem u radni odnos najkasnije u roku od osam dana od dana isteka roka za dostavljanje prijava na javni oglas. Komisija se sastoji od tri člana koje imenuje poslodavac iz reda zaposlenih, a njezini članovi moraju imati najmanje isti stupanj stručne spreme kao i kandidat za čiji prijem u radni odnos je objavljen javni oglas.

Nakon okončanja procesa izbora kandidata za prijem u radni odnos, povjerenstvo utvrđuje listu uspješnih kandidata, u skladu sa ocjenama postignutim na usmenom, pismenom i/ili praktičnom ispitu, u zavisnosti koji su ispiti bili obuhvaćeni procesom izbora.

Ukupan broj bodova se sastoji od zbira bodova sa usmenog, pismenog i/ili praktičnog ispita, a komisija poslodavcu dostavlja izvještaj o provedenom postupku, koji potpisuju svi članovi i prilaže listu uspješnih kandidata.

Novčane kazne

Poslodavac je dužan najkasnije u roku od osam dana od dana dostavljanja izvještaja i liste, donijeti odluku o prijemu u radni odnos jednog ili više kandidata prema redoslijedu s liste, u zavisnosti je li javni oglas bio objavljen za prijem jednog ili više kandidata. Poslodavac s kandidatom s liste mora zaključiti ugovor o radu najkasnije u roku od osam dana od dana konačnosti odluke.

Uredbom su predviđene i novčane kazne od 1.000 KM do 3.000 KM za poslodavca koji izvrši prijem u radni odnos bez provedene procedure javnog oglašavanja (osim u uredbom predviđenim slučajevima), i ne objavi javni oglas najmanje u jednom dnevnom listu i putem web stranice poslodavca, ukoliko ona postoji, ili javnoj službi za zapošljavanje ne dostavi javni oglas za zapošljavanje najkasnije na dan njegove objave i drugo.

Predviđene su i novčane kazne za odgovornu osobu kod poslodavca u iznosu od 500 do 1.000 KM, a kaznom od 100 do 500 KM može biti kažnjen i član komisije - fizička osoba, ukoliko ne ispoštuju odredbe iz ove uredbe.

Kantonima rok od 90 dana

Uredbom je propisan način okončanja već započetih postupaka prijema u radni odnos i utvrđena obveza poslodavaca na koje se ova uredba odnosi da, u roku od 60 dana od njezinog stupanja na snagu, usklade pravilnike o radu ili druge interne akte kojima je uređena procedura prijema u radni odnos. Zbog hitnosti rješavanja pitanja koja su predmet Uredbe, predviđeno je da stupi na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

Federalna vlada danas je pozvala vlade kantona da, u skladu sa svojim nadležnostima, na osnovu Uredbe donesu odgovarajuće kantonalne propise, na što ih obavezuju i Izmjene i dopune Zakona o radu, kojima je propisano da u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu Zakona donesu provedbene propise, priopćila je Vlada Federacije BiH nakon sjednice u Sarajevo koja je prekinuta zbog neslaganja oko dnevnog reda i obnovljivih izvora energije.

Kopirati