Poklon Vlade FBiH

Stranke 'sprašile' 4 milijuna KM

Navedenim Programom, a ni Zakonom o izvršavanju Proračuna FBiH za 2018. godinu, navode u Izvještaju, nije utvrđena svrha programa za dodjelu navedenih sredstava.
Vijesti / Politika | 10. 06. 2019. u 13:51 Ma. M.| Bljesak.info
Kopirati

Tekst članka se nastavlja ispod banera

 Vlada Federacije Bosne i Hercegovine političkim strankama i koalicijama tijekom 2018. godine isplatila je ukupno 3.800.000 KM, a dana sredstva nisu namjenski trošena niti je utvrđena svrha financiranja istih, stoji u revizorskom izvještaju rada Vlade FBiH za prošlu godinu.

Naime, u Izvještaju kojega je radio Ured za reviziju institucija u FBiH stoji da je Vlada FBiH 21. ožujka 2018. godine donijela Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele ''Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Za političke stranke i koalicije'', čime bi 40% od 3.800.000 KM planirano da se rasporedi na sve političke subjekte koji su zastupljeni u Parlamentu FBiH u jednakim iznosima, a 60% prema broju zaposlenika u domovima Parlamenta FBiH, izabranim na izborima održanim u listopadu 2014. godine, podaci su to koje su revizorima dostavile Stručne službe oba doma Parlamenta FBiH.

Navedenim Programom, a ni Zakonom o izvršavanju Proračuna FBiH za 2018. godinu, navode u Izvještaju, nije utvrđena svrha programa za dodjelu navedenih sredstava.

''Programom je propisana obaveza korisnika sredstava da po primljenim uplatama, Vladi FBiH - Tajništvu, dostave Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava. Uvidom u dokumentaciju utvrdili smo da je Tajništvo 23.3.2018. godine uputio zahtjev političkim strankama da dostave svoj program utroška sredstava za 2018. godinu. Korisnici su dostavili iste, ali u različitim formama i u kojima su pored proračunom odobrenih sredstava uključena i sredstava iz ostalih izvora financiranja, zbog čega je onemogućeno praćenje namjenskog utroška proračunskih sredstava po pojedinačnim programima političkih stranaka'', navedeno je.

Političke stranke tako su Vladi dostavili financijske izvještaje u kojima su stranke iskazali  troškove u kojim su pravdali i utrošak sredstava koja nisu odobrena iz entitetskog proračuna.

U izvještaju o utrošku sredstava dostavljenom Federalnom ministarstvu financija, Tajništvo je na osnovu pojedinačnih izvještaja političkih stranaka sačinio analizu utroška sredstava po namjeni za: plaće i naknade zaposlenih 18%, doprinose poslodavca 3%, izdatke za materijal, sitan inventar i usluge 62%, humanitarnu pomoć i stipendije 1% i ostale rashode 16%, stoji u revizorskom izvještaju.

Foto: Screenshot / Financiranje političkih stranaka od strane Vlade FBiH tijekom 2018.

Zakonom o izvršavanju Proračuna FBiH za 2018. godinu i Programom utroška sredstava ''Tekućeg transfera - Za političke partije i koalicije'', nije utvrđena svrha financiranja istih, niti način izvještavanja.

Osim Zakona o izvršavanju Proračuna FBiH za 2018. godinu, financiranje političkih stranaka nema zakonsku osnovu za planiranje transfera. Izvještaji korisnika prihvaćaju se bez relevantne dokumentacije, zbog čega se ne može izvršiti ni adekvatan nadzor nad utroškom danih sredstava, kojim bi se smanjila mogućnosti zloupotreba i nenamjenskog trošenja proračunskih sredstava.

Stoga, Ured za reviziju institucija FBiH preporučuje da se Programom utroška sredstava za ''Tekući transfer neprofitnim organizacijama - Za političke stranke i koalicije'' definiralo je svrhu i način korištenja doznačenih sredstava i način izvještavanja o namjenskom utrošku sredstava u skladu sa Zakonom o izvršavanju Proračunu FBiH.

Revizori su ipak zadovoljni poslovanjem Vlade FBiH.

''Prema našem mišljenju, financijski izvještaji Vlade FBiH prikazuju istinito i fer, u svim materijalnim aspektima, financijsko stanje imovine, obaveza i izvora sredstava na 31.12.2018. godine i izvršenje proračuna za godinu koja se završava na navedeni datum, u skladu sa prihvaćenim okvirom financijskog izvještavanja'', navedeno je.

Podsjećamo kako i Vijeće Europe od bh. vlasti traži bolji nadzor potrošnje javnog novca koji je namijenjen za financiranje političkih stranaka, ali i korištenje jedinstvenog bankovnog računa za svoje poslovanje.

Šef Delegacije Europske unije (EU) u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik EU, veleposlanik Lars-Gunnar Wigemark, izjavio je u četvrtak kako je usvajanje novog zakona o financiranju političkih stranaka jedan od prioriteta na kojem treba raditi u BiH. Sadašnji zakon će se, kaže, morati mijenjati te usuglasiti sa standardima EU.

Kopirati
Drag cursor here to close