Sa sjednice VM BiH

Novi grantovi, proračunske uštede i natječaji za rukovodeće pozicije

Vijesti / Flash | 22. 09. 2015. u 14:44 R.I.
Kopirati

Tekst članka se nastavlja ispod banera

AMERIČKI GRANT VRIJEDAN 1.750.000,00 DOLARA

Vijeće ministara prihvatilo je Prijedlog sporazuma o grant sredstvima za razvojne ciljeve između Vlade Sjedinjenih Američih Država, koju predstavlja Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, koje predstavlja Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, kao korisnik granta i ovlastilo ministricu Semihu Borovac da potpiše ovaj sporazum.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice obavezano je da najmanje jednom godišnje informira Vijeće ministara Bosne i Hercegovine o implementaciji projekta koji se realizira na osnovu zaključenog sporazuma i o utrošku grant sredstava.

Riječ je o grantu ukupne vrijednosti 1.750.000,00 američkih dolara, od čega je 750.000,00 američkih dolara namijenjeno poboljšanju kapaciteta Agencije za ravnopravnost spolova BiH za rješavanje pitanja rodno zasnovanog nasilja, a jedan milijun američkih dolara bit će utrošen na poboljšanje kapaciteta domaćih istraživača u oblasti društvenih znanosti, kako bi mogli provoditi detaljna, nezavisna i suvremena istraživanja javne politike i društvenih znanosti, posebno u oblasti ljudskih prava.

Ovaj sporazum zaključuje se na osnovu Sporazuma između Vlade Sjedinjenih Američkih Država i tadašnje vlade Bosne i Hercegovine koji se tiče ekonomske, tehničke i srodne pomoći za Bosnu i Hercegovinu,“ od 3. svibnja 1996. godine, kao i "Memoranduma o razumijevanju između Vrjeća ministara BiH i Vlade Sjedinjenih Američkih Država za razdoblje 2012-2016.

GRANT SAUDIJSKE ARABIJE VRIJEDAN MILIJUN EURA ZA POVRATNIKE U SREBRENICU

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja Memoranduma o razumijevanju između Kraljevine Saudijske Arabije i Bosne i Hercegovine za Saudijski grant vrijedan milijuna eura za obnovu 55 kuća povratnika u Srebrenicu i projekt ekonomske podrške.

Realizacijom ovog projekta, alociranog na Republiku Srpsku, stvorili bi se bolji uvjeti za život povratnika o općini Srebrenica, a obnovu 55 kuća pratit će nabavka opreme i poljoprivrednih priključaka za povratnike.

Ministarstvo financija i trezora dostavit će Prijedlog osnova Predsjedništvu BiH, a za potpisnika je predložen ministar Vjekoslav Bevanda.

VMBiH O SMJEŠTAJU INSTITUCIJA: NOVE PRORAČUNSKE UŠTEDE

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Službe za zajedničke poslove institucija BiH o raspoloživosti objekata koje su ranije koristila strana veleposlanstva u BiH, koju je Vijeće ministara BiH zatražilo kako bi ovi objekti bili iskorišteni za smještaj zaposlenih u institucijama BiH. Na ovaj način Vijeće ministara želi racionalizirati i smanjiti troškove za ove namjene radi novih proračunskih ušteda.

Služba za zajedničke poslove institucija BiH zadužena je da izvrši premjer potrebnih radova na sanaciji objekta u ulici Mehmeda Spahe 16 u Sarajevu, s ciljem njegovog osposobljavanja za smještaj institucija BiH te da odmah pokrene proceduru nabavke radova na sanaciji i adaptaciji ovog objekta kako bi ga prilagodili za smještaj institucija BiH u okviru 30.000,00 KM, koliko je naznačena vrijednost ovog projekta. Ovaj objekat površine 392 kvadratna metra, uključujući i podrumski prostor, u državnom vlasništvu ranije je koristilo Veleposlanstvo Republike Hrvatske u BiH.

Po okončanju radova na sanaciji ovog objekta Vijeće ministara će u skladu s prioritetima donijeti odluku o dodjeli ovog prostora na korištenje.

Služba za zajedničke poslove zadužena je da dostavi detaljnu informaciju o vlasničkim odnosima i svim tehničkim detaljima o sanaciji objekata u Ulici Mehmeda Spahe, Alipašinoj ulici koji je ranije korišten za potrebe američkog veleposlanstva, kao i u Ulici Tahtali sokak koji je ranije koristilo libijsko veleposlanstvo.

Služba za zajedničke poslove institucija BiH zadužena je da za Vijeće ministara BiH pripremi sve potrebne podatke o broju i strukturi zaposlenih u institucijama BiH sa sjedištem u Istočnom Sarajevu, podatke o površini objekata i iznosu koje te institucije plaćaju na ime zakupa, kao i podatke o površini kupljenih objekata u Istočnom Sarajevu, a radi kvalitetnog smještaja institucija BiH.

DOSLJEDNO PRIMJENITI PRESUDU SUDA U STRAZBURU ZA ISPLATU ŠTEDNJE GRAĐANIMA BiH

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog amandmana za izmjenu nacrta odluke u slučaju Ališić i drugi protiv Bosne i Hercegovine, Srbije i Slovenije app. 60642/08., s ciljem dosljedne primjene presude Suda za ljudska prava u Strazburu u vezi s isplatom štednje bh. građanima od strane Srbije i Slovenije.

ZAUSTAVITI DEVASTACIJU ZGRADE PREDSJEDNIŠTVA BiH

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Službe za zajedničke poslove institucija BiH, donijelo je Odluku o odobravanju višegodišnjeg projekta „Projektiranje zgrade i sanacije i rekonstrukcije krova u zgradi Predsjedništva Bosne i Hercegovine“, u vrijednosti od 2.255.000,00 KM, s ciljem zaustavljanja devastacije ove zgrade koja je nacionalni spomenik s najvišim stupnjem zaštite.

U 2015. godini za ove namjene planirano je 940.000,00 KM, a u 2016. godini 1.315.000,00 KM, s tim da će 100.000,00 KM iz ovih sredstava prioritetno biti utrošeno za saniranje oštećenja koja su nastala u požaru zgrade Predsjedništva BiH u dijelu koji koristi Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.

VOJNA VJEŽBA REGEX BIT ĆE ODRŽANA U BiH

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je Informaciju o Godišnjem planu obuke i vježbi pripadnika i jedinica Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u inozemstvu za 2016. godinu i zadužilo Ministarstvo obrane da ovu informaciju dostavi Predsjedništvu i Parlamentarnoj skupštini BiH.

Među planiranim vježbama na kojima će sudjelovati pripadnici Oružanih snaga BiH je i međunarodna vojna vježba REGEX 16, koja će biti održana u listopadu 2016. godine u Bosni i Hecegovini pod pokroviteljstvom zapovjedništava NATO-a, USEUCOM-a i USAREUR-a. Ciljevi vježbe su provjera i unapređenje operativne sposobnosti zapovjedništva i jedinica Oružanih snaga BiH, kao i osoblja i jedinica partnerskih zemalja da, u realnom vremenu, planiraju i izvode operacije podrške miru u multinacionalnom okruženju. Na vježbi se očekuje sudjelovanje pripadnika oružanih snaga iz l2 partnerskih zemalja.

RASPISATI JAVNI OGLAS ZA ČLANA UO UIO

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva financija i trezora, donijelo je Odluku o raspisivanju javnog oglasa za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) Bosne i Hercegovine i zadužilo Ministarstvo financija i trezora da objavi tekst Javnog oglasa.

Riječ je o imenovanju stručnjaka za indirektno oporezivanje ispred Vijeća ministara s mandatom od pet godina, s mogućnošću ponovnog imenovanja.

Rok za podnošenje prijava kandidata na Javni oglas, s odgovarajućim dokazima, je 15 dana od dana objavljivanja Javnog oglasa u jednom od dnevnih listova velikog tiraža u BiH, ,,Službenom glasniku BiH" i ,,Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH“.

Vijeće ministara BiH će posebnim rješenjem imenovati petočlanu komisiju radi provođenja postupka i davanja prijedloga kandidata za imenovanje člana Upravnog odbora.Ministarstvo financija i trezora će nakon zaprimljenih prijedloga Komisije pripremiti prijedlog rješenja o imenovanju i dostaviti ga Vijeću ministara radi donošenja.

EFIKASNIJE FUNKCIONIRANJE CENTRA ZA UKLANJANJE MINA U BiH

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, donijelo je Rješenje o imenovanju Saše Obradovića za vršioca dužnosti direktora Centra za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini do imenovanja novog direktora.

Prethodno je Vijeće ministara Rješenjem razriješilo Milana Rezu, pomoćnika direktora za operacije u Centru za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini dužnosti obavljanja poslova direktora Centra za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini zbog povećanog obima posla i potrebe obavljanja poslova osnovnog radnog mjesta.

Ministarstvo civilnih poslova navodi se da na ovaj način želi otkloniti postojeće probleme u obavljanju zadataka kako bi ova institucija mogla efikasnije funkcionirati.

RASPISATI JAVNI NATJEČAJ ZA POPUNJAVANJE RUKOVODEĆIH POZICIJA

Vijeće ministara BiH upoznato je s pojedinačnim informacijama Agencije za državnu službu o isteku mandata rukovodećim državnim službenicima, i to Zijadu Džemiću, rukovodećem državnom službeniku na položaju sekretara s posebnim zadatkom u Institutu za mjeriteljstvo BiH; Melihi Jahjaefendić i Draganu Brkoviću, rukovodećim državnim službenicima na položaju tajnika s posebnim zadatkom u Službi za zajedničke poslove institucija BiH; Radenku Radoviću, direktoru, i Seidu Uzunoviću, zamjeniku direktora, rukovodećim državnim službenicima na položaju sekretara s posebnim zadatkom u Upravi BiH za zaštitu zdravlja bilja; Zvonimiru Kutleši, rukovodećem državnom službeniku na položaju sekretara s posebnim zadatkom u Generalnom sekretarijatu Vijeća ministara BiH te Điniti Fočo, rukovodećem državnom službeniku na položaju sekretara s posebnim zadatkom u Agenciji za javne nabavke BiH.

Agencija za državnu službu BiH i druge nadležne institucije zaduženi su da raspišu pojedinačne javne natječaje za popunjavanje ovih rukovodećih radnih mjesta.

Kopirati
Drag cursor here to close