Saznajte uvjete!

Energopetrol d.d. Sarajevo raspisao natječaj za prodaju pet nekretnina

Rok za dostavu ponuda je 25. srpnja 2018. godine, na protokol Energopetrol-a ili putem pošte.
Gospodarstvo / Promo | 06. 07. 2018. u 11:43 Promo
Kopirati

Energopetrol d.d. Sarajevo oglas za prodaju putem javnog natječaja nekretnina u vlasništvu društva Energopetrol d.d. Sarajevo.

Predmet natječaja su sljedeće nekretnine:

Tekst članka se nastavlja ispod banera

1 - POSLOVNI PROSTOR / STAN u ul. Muse Ćazima Ćatića SARAJEVO, upisano u ZK uložak broj 72, k.č. 86/E2, K.O. SP_ Sarajevo-MAHALA XLIII, ukupne površine 100 m2 stari premjer, i to:

   - posebni dio stambeno poslovne zgrade – PRIZEMLJE - izgrađeno na zemljištu označenom kao k.č. 86/E2, u površini od 100 m2 sa početnom cijenom: 177.288,40 KM.

2 - DEVASTIRAN POSLOVNI PROSTOR u ul. Fejićeva MOSTAR, upisano u ZK uložak broj 9919, k.č. 33/11 ukupne površine 68 m2, K.O. Mostar stari premjer, i to:

   - devastiran PP na trećoj, četvrtoj i petoj etaži u objektu ukupne neto površine 555,42 m2 sa početnom cijenom: 745.000,00 KM.

3 - POSLOVNI OBJEKAT – BENZINSKA STANICA ''KAONIK'' sa pripadajućim zemljištem u ul. Putiš bb BUSOVAČA, upisano u ZK uložak broj: 68 k.č. br. 193/1, KO: SP_ Putiš stari premjer, i to:

   - PO benzinska stanica na parceli površine 675 m2 sa početnom cijenom: 295.650,00 KM.

4 - POSLOVNI OBJEKAT – BENZINSKA STANICA ''DONJI VAKUF'' sa pripadajućim zemljištem u ul. 14. septembar bb DONJI VAKUF, upisano u ZK uložak broj: 87, k.č. br. 662/2, k.č. br. 664/3, k.č. br. 662/3, KO: SP Donji Vakuf stari premjer ukupne površine 4.987 m2, i to:

   - PO benzinska stanica na parceli ukupne površine 4.987 m2 po starom premjeru odnosno 3686 m2 po novom premjeru,sa početnom cijenom: 311.000,00 KM.

5 - DEVASTIRAN POSLOVNI OBJEKAT – BENZINSKA STANICA ''ODŽAK'' sa pripadajućim zemljištem u ul. Redže Porobića bb, lokalitet Čopori, ODŽAK, upisano u ZK uložak broj: 2407, k.č. br. 880/9, KO: SP Odžak stari premjer, i to:

   - devastiran PO benzinska stanica na zemljištu površine 420 m2 sa početnom cijenom: 175.000,00 KM.

Uvjeti prodaje:

-Pravo podnošenja ponuda imaju sva fizička i pravna lica s područja Bosne i Hercegovine i inozemstva, koja na račun društva Energopetrol d.d. Sarajevo (daljem u tekstu ''Društvo'') uplate kauciju u iznosu od 10.000 KM (deset tisuća i 00/100 KM), na račun Društva broj 3389002208033902 otvoren kod UniCredit Bank d.d. – uz naznaku svrhe uplate ''polog za sudjelovanje u javnom natječaju za kupovinu nekretnine''.

-Ponuđačima koji ne uspiju u javnom nadmetanju po ovom pozivu, uplaćena kaucija se vraća u roku od 10 dana od dana okončanja postupka odabira, bez prava na kamatu. Izabranom ponuđaču kaucija će se odbiti od kupoprodajne cijene, a ukoliko odustane od kupovine Nekretnine, isti gubi pravo na povrat kaucije.

-Ponude na niži iznos od navedenih početnih cijena u ovom oglasu se neće uzimati u obzir.

-Prvenstvo kod odabira najpovoljnije ponude ima ponuđač koji ponudi najvišu cijenu, a prodaja se vrši po principu "viđeno-kupljeno" i naknadne reklamacije se neće uvažavati.

-Odabrani ponuđač dužan je sklopiti sa Društvom Ugovor o kupoprodaji u roku od 45 (četrdeset i pet) dana od dana odabira.

-Cjelokupni iznos kupoprodajne cijene odabrani ponuđač plaća na transakcijski račun Društva u roku od 7 dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora.

-Kupac preuzima u posjed nekretninu po isplati cjelokupnog iznosa kupoprodajne cijene.

-Svi troškovi koji nastanu u postupku kupoprodaje padaju na teret kupca

 

Pisane ponude u zatvorenoj omotnici dostaviti na adresu: 

ENERGOPETROL d.d. Sarajevo

Maršala Tita 36

71 000 S A R A J E V O

N/P Melita Imamović

Ponuda za kupnju nekretnina – "NE OTVARATI"

 

Rok za dostavu ponuda je 25. srpnja 2018. godine, na protokol Energopetrol-a ili putem pošte.

 

Ponude za kupoprodaju moraju sadržavati: ime i prezime, JMBG ponuđača i njegovo prebivalište (za fizička osobe), odnosno naziv firme s adresom sjedišta i ID broj (za pravna lica), te aktivnu e-mail adresu; kopiju osobne iskaznice (za fizička osobe), odnosno rješenje o upisu u sudski registar (za pravna osobe); dokaz o uplati kaucije, iznos ponuđene cijene za predmetnu nekretninu u KM.

Pristigle ponude će biti javno otvorene 27.7.2018. (petak) s početkom u 10:30 sati u sjedištu Društva u Sarajevu, Maršala Tita 36. Otvaranju ponuda koju vodi Povjerenstvo mogu sudjelovati svi ponuđači koji blagovremeno uplate kauciju.

O rezultatima nadmetanja ponuđači će biti pismeno obavješteni na dostavljenu e-mail adresu.

 

Sve informacije u vezi ove prodaje se mogu dobiti radnim danima od 8,00 – 16,30 sati od kontakt osobe:

Jasminko Bajramović

telefon: 033 567132

mob. 062 958998

e-mail adresa: [email protected]

 

Ponuđači koji žele da izvrše uvid u stanje nekretnina prije dostavljanja ponude mogu to učiniti u sljedećim terminima:

-Nekretnina pod br. 1: termin obilaska – 11.07.2018. u 10 sati

-Nekretnina pod br. 2: termin obilaska – 12.07.2018. u 11 sati

-Nekretnina pod br. 3: termin obilaska – 13.07.2018. u 11 sati

-Nekretnina pod br. 4: termin obilaska – 13.07.2018. u 11 sati

-Nekretnina pod br. 5: termin obilaska – 12.07.2018. u 12 sati

Obavezna je prethodna najava kontakt osobi za informacije najkasnije 24 sata prije termina obilaska.

 

Društvo zadržava pravo poziva na dodatne krugove natječaja sa ponuđačima iz prvog kruga, pravo na poništenje oglasa u bilo kojoj fazi nadmetanja i nije obavezan nadoknaditi troškove sudionicima nadmetanja, izuzev povrata kaucije. Dodatno, Društvo zadržava pravo ne izabrati nikog od ponuđača ukoliko ne budu zadovoljeni uvjeti, te nije obavezan priopćiti razloge odluke.

Kopirati