Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja

Oglas za prijem u radni odnos

Gospodarstvo / Posao | 16. 09. 2021. u 06:05 Promo

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Na temelju člana 3. i 4. Pravilnika o radu Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, člana 3. Pravilnika o prijemu u radni odnos Instituta, te u skladu sa odredbama člana 17. Zakona o osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (Sl. novine FBiH broj 70/07, 26/14 i 40/18), direktor Instituta objavljuje sljedeći:

OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Poslodavac: Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, Branislava Đurđeva 12 Sarajevo

Radno mjesto: LIJEČNIK - VJEŠTAK u prvostepenom postupku Odjeljenja za prvostepeni postupak medicinskog vještačenja zdravstvenog stanja u Mostaru – Ante Starčevića 15.

Broj izvršilaca: jedan (1);

Opći uvjeti:
Opći uvjeti propisani Zakonom o radu FBiH (Sl. novine FBiH broj 26/16 i 89/18):
1. da je državljanin BiH;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima opću zdravstvenu sposobanost za obavljanje poslova i zadataka radnog mjesta;

Posebni uvjeti:
Propisani Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Instituta broj Broj U.O. 01-351/13-2/18 od 15.01.2018. godine:
1. Stručna sprema: VSS medicinski fakultet - doktor medicine (360 ECTS), položen stručni ispit i položen specijalistički ispit;
2. Važeća licenca za samostalan rad izdata od nadležne Komore;
3. Radno iskustvo: minimalno tri (3) godine radnog iskustva u struci nakon položenog specijalističkog ispita;

Opis poslova i mjesto rada:
Poslovi medicinskog vještačenja zdravstvenog stanja u prvostepenom postupku u Odjeljenju za prvostepeni postupak medicinskog vještačenja zdravstvenog stanja u Mostaru uz povremeni rad po potrebi na području Federacije BiH (obavljanje kućnih posjeta i rad u drugim Odjeljenjima Instituta);

Trajanje radnog odnosa:
Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme, uz probni rad od šest (6) mjeseci;

Potrebna dokumentacija uz prijavu (za radna mjesta pod 1. i 2.
1. Kraća biografija – vlastoručno potpisana sa kontakt podacima (adresa, telefon, e-mail);
2. Uvjerenje o državljanstvu BiH, ne starije od šest (6) mjeseci osim ako se radi o dokumentu stalnog karaktera (opći uvjeti pod 1.);
3. Izvod iz matične knjige rođenih ne starije od šest (6) mjeseci osim ako se radi o dokumentu stalnog karaktera (opći uvjeti pod 2.);
4. Dokaz o posjedovanju potrebne stručne spreme VSS medicinski fakultet -doktor medicine (360 ECTS) (posebni uvjeti pod 1.);
5. Dokaz o položenom stručnom ispitu (posebni uvjeti pod 1.);
6. Dokaz o položenom specijalističkom ispitu (posebni uvjeti pod 1.);
7. Važeća licenca za samostalan rad (posebni uvjeti pod 2.);
8. Dokaz o radnom iskustvu – uvjerenje ili potvrda poslodavca/poslodavaca (posebni uvjeti pod 3.). Uvjerenje ili potvrda mora sadržavati naziv radnog mjesta koje je obavljano, opis poslova i naznaku koja stručna sprema je potrebna za radno mjesto kao i precizan period obavljanja poslova, te da li su poslovi obavljani nakon stjecanja potrebne stručne spreme.

SVU DOKUMENTACIJU POTREBNO JE DOSTAVITI U ORIGINALU ILI OVJERENIM FOTOKOPIJAMA.

Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja nije u obvezi vraćanja dokumentacije koja se prilaže uz prijavu, te će se ista čuvati trajno u sjedištu Instituta u spisu predmeta ovog postupka.

Kandidat koji bude izabran je dužan u roku od osam dana od dana prijema Odluke o izboru dostaviti ljekarsko uvjerenje da zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uvjetima radnog mjesta.

Kandidati su slobodni uz potrebnu dokumentaciju, dostaviti i detaljnije podatke ili dokaze o radnom iskustvu, posebnim vještinama i/ili znanjima itd.
Prijavu na konkurs potrebno je dostaviti preporučenom poštom ili izravno na protokol Instituta (soba 206, 1. sprat od 09.00 do 15.00 sati, svaki radni dan) – U ZATVORENOJ KOVERTI - na adresu:

INSTITUT ZA MEDICINSKO VJEŠTAČENJE ZDRAVSTVENOG STANJA
Branislava Đurđeva broj 12, 71 000 Sarajevo

(na koverti je potrebno navesti „PRIJAVA ZA OGLAS ZA RADNO MJESTO LJEKAR – VJEŠTAK U MOSTARU)

Prijave se dostavljaju u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnim novinama, a neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u obzir i biti će odbačene zaključkom.

Kandidati koji dostave uredne, potpune i blagovremene prijave, a ispunjavaju opće i posebne uvjete biti će pozvani na usmeni i pismeni ispit, a koji će provesti Komisija za izbor kandidata. O terminu i mjestu ispita kandidati će biti obavješteni najmanje pet dana od dana održavanja.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na e-mail: [email protected] ili broj telefona 033/250-578.

Tekst oglasa objaviti će se u jednim dnevnim novinama, na internet stranici www.imvzs.ba, te će se dostaviti Zavodu za zapošljavanje KS i Službi za zapošljavanje HNK/Ž.

Kopirati
Drag cursor here to close