Sjednica u Sarajevu

Vlada o doprinosima za tekstilce i koeficijentu za branitelje

U Proračunu Federacije BiH za 2020. godinu je, kroz transfer za provođenje Zakona o pravima demobiliziranih branitelja i članova njihovih obitelji, osigurano 37.600.000 KM.
Gospodarstvo / Novac | 05. 11. 2020. u 14:58 Bljesak.info

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici utvrdila Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o doprinosima, čime je rok za primjenu člana 20a. produžen do 31.12.2021. godine.

Naime, ovaj član propisuje plaćanje doprinosa na povlaštenu osnovicu, koju čini proizvod prosječne plaće i koeficijenta 0,29, ukoliko se zaposleniku isplaćuje mjesečna plaća u visini do 60 prosječne mjesečne neto plaće u Federaciji BiH.

Cilj je stimuliranje zapošljavanja potrebne stručne radne snage u radno-intenzivnim i niskoakumulativnim djelatnostima koje su pretežno orijentirane na izvoz (više od 90 posto), odnosno jačanje konkurentnosti na inostranom tržištu, prvenstveno u tekstilnoj, kožnoj i industriji obuće, kao i stvaranju uvjeta za veću zainteresiranost za investicijska ulaganja u ovaj sektor.

Utvrđen koeficijent za egzistencijalne naknade

Federalna vlada je danas utvrdila koeficijent 1 (jedan) za obračun i isplatu mjesečne novčane egzistencijalne naknade demobiliziranim braniteljima i članovima njihovih obitelji za razdoblje listopad-prosinac 2020. godine (IV kvartal) u okviru "Tekućeg transfera pojedincima - Transfer za implementaciju Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica - novčana egzistencijalna naknada" utvrđenog Proračunom FBiH za 2020. godinu. Ovaj koeficijent znači osiguranje isplate naknada u dosadašnjim iznosima.

U Proračunu Federacije BiH za 2020. godinu je, kroz transfer za provođenje Zakona o pravima demobiliziranih branitelja i članova njihovih obitelji, osigurano 37.600.000 KM.

Raspodjela sredstava od igara na sreću i proračun

Vlada FBiH donijela je danas Odluku o utvrđivanju liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih na osnovu naknadna za priređivanje igara na sreću. Prema ovoj odluci, sredstva u iznosu od 146.927 KM će biti raspoređena za  financiranje programa i projekata  iz  oblasti promoviranja tehničke kulture.

Federalna vlada je usvojila izvješće o izvršenju Proračuna Federacije BiH za prvih devet mjeseci 2020. godine. Ukupno ostvareni prihodi, primici i financiranje iznosili su 3.454 milijuna KM, što je 63 posto planiranog prema Izmjenama i dopunama Proračuna FBiH za 2020. godinu.

Usporedba ostvarenih ukupnih prihoda sa istim razdobljem prethodne godine nije bilo bi nerealno jer je integriranjem Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje u Proračun došlo do njegovog gotovo dvostrukog povećanja.

Strukturu ostvarenih prihoda čine porezni sa 2.574 milijuna KM, neporezni sa 303,6 milijuna KM i primici od financiranja sa 576,2 milijuna KM. Neporezni prihodi ostvareni su u iznosu od 303,6 milijuna KM.

Po osnovu financiranja su na Jedinstveni račun Riznice doznačena sredstva u iznosu od 576,2 milijuna KM i odnose se na zaduženje od MMF-a u iznosu od 200 milijuna KM, kredit IBRD -a od 46,7 milijuna KM, dugoročno zaduženje putem emisije obveznica od 219,6 milijuna KM i kratkoročno zaduženje putem emisije trezorskih zapisa od 109,9 milijuna KM.

Ukupno obračunati rashodi i izdaci za razdoblje siječanj-rujan 2020. godine iznose 3.352,5 milijuna KM, što je 61 posto iznosa planiranog Izmjenama i dopunama Proračuna FBiH za 2020. godinu.

Foto: PR / Sjednica Vlade Federacije BiH

Prema funkcionalnoj klasifikaciji, najveći iznos utrošenih sredstava odnosi se na socijalna davanja od 2.103,7 milijuna KM, nakon čega su opće javne usluge 950,9 milijuna KM.

Tekući transferi i drugi tekući rashodi obračunati su u iznosu od 2.578,2 milijuna KM i odnose se, najvećim dijelom, na redovne mjesečne transfere. Riječ je o isplati mirovina (1.696 milijuna KM), te transferima za civilne žrtve rata (18 milijuna KM), vojne invalidnine (199 milijuna KM), provedbu Zakona o pravima razvojačenih branitelja (26,5 milijuna KM), dobitnike ratnih priznanja (11,2 milijuna KM) i civilne invalidnine (103,6 milijuna KM).

Također, za provođenje Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih virusom COVID-19, kao transfer za subvencioniranje doprinosa, iz Proračuna je isplaćeno 89,8 milijuna KM (Federalni zavod za MIO 50,1 milijun KM, Federalni zavod za zapošljavanje 1,3 milijuna KM, kantonalne službe za zapošljavanje tri milijuna KM, Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja 3,7 milijuna KM i kantonalni zavodi zdravstvenog osiguranja 31,7 milijuna KM).

Osim ovoga, kao pomoć nižim razinama vlasti je iz Federalnog proračuna kantonima dodijeljeno 200 milijuna KM, a gradovima i općinama 30 milijuna KM.

O naplati poreznih prihoda i doprinosa

Federalna vlada je prihvatila mjesečni pregled naplate poreznih prihoda i doprinosa na teritoriji FBiH za rujan i prvih devet mjeseci 2020. godine.

U runju je raspoloživi dio prihoda od neizravnih poreza s Jedinstvenog računa, za budžete svih nivoa vlasti i upravitelje cestama u Federaciji BiH, ostvaren u ukupnom iznosu od 163,6 milijuna KM, što je za 37,3 posto manje u odnosu na isti mjesec 2019. godine. U usporedbi s naplatom iz kolovoza tekuće godine, rujan odražava manje ostvarenje za 13,7 posto. Ovo smanjenje nije u cijelosti uzrokovano smanjenom tekućom mjesečnom naplatom, već je dijelom i rezultat očekivanog izvršenja poravnanja između Federacije BiH i Republike Srpske u raspodjeli prihoda s Jedinstvenog računa Uprave za neizravno oporezivanje iz ranijih perioda.

U rujnu 2020. godine je u Proračunu FBiH raspoređeno 59,2 milijuna KM, što je u odnosu na rujan 2019. godine manje za 35,2 milijuna KM. Ukupan dio prihoda za raspodjelu kantonalnim proračunima iznosio je 83,8 milijuna KM i manji je 49,8 milijuna KM. Raspoloživi prihodi od neizravnih poreza za raspodjelu općinskim/gradskim proračunima iznosili su 13,8 milijuna KM, što je za 8,2 milijuna KM manje u odnosu na isti mjesec prethodne godine.

''Kada ukupan raspoloživi dio prihoda od indirektnih poreza za FBiH sagledamo za prvih devet mjeseci, ostvarenje iznosi 1.856,6 milijuna KM, te je za 15,4 posto manje u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje'', objavila je Vlada.

U rujnu ove godine je na ime doprinosa za mirovinsko-invalidsko, zdravstveno i osiguranje od nezaposlenosti naplaćeno 355,3 milijuna KM. Od toga se 298,3 milijuna KM odnosi na direktne uplate obveznika, što je u usporedbi s ostvarenjem iz rujna 2019. godine manje za 4,4 posto. No, u odnosu na razinu izravnih uplata ostvarenih u augustu tekuće godine, one su u rujnu veće za 3,51 posto.

Od 1.1. do 30.9.2020. godine ukupni prihodi po osnovi doprinosa iznose približno 2.685 milijuna KM i manji su za 0,7 posto u usporedbi s naplatom iz istog razdoblja prethodne godine.

Izvješće o dugu za treći kvartal

Federalno ministarstvo financija upoznalo je Vladu FBiH sa izvješćem o dugu za treći kvartal 2020. godine.

U ovom kvartalu je po osnovu vanjskog duga ukupno bilo angažirano 157.051.900,93 KM u više valuta i od više kreditora. Na ime glavnice i kamate isplaćeno je ukupno 109.986.629,87 KM, od čega se 83,1 posto odnosi se na otplatu glavnice, a 16,9 posto na troškove kamate i taksi. U odnosu na planirano servisiranje vanjskog duga (122.925.652 KM) realizacija je u trećem kvartalu iznosila 89,47 posto.

Vanjski dug na kraju trećeg kvartala 2020. godine iznosi 4.925.275.259 KM ili 2.946.859.726 dolara. Nominalni iznos vanjskog duga izražen u domaćoj valuti veći je nego u proteklom kvartalu za 0,54 posto.  Ukupan dug kojim upravlja i za koji je odgovorna Vlada Federacije BiH je 30.9.2020. godine iznosio je 5.885.862.131 KM i veći je nego u proteklom kvartalu za 2,11 posto.

Ukupan vanjski dug i unutarnji dug Vlade FBiH, u koji nisu uključene verificirane obveze za koje nisu izdani vrijednosni papiri, niti obaveze prema zaposlenicima i dobavljačima bivšeg Federalnog ministarstva odbrane i vojske Federacije, iznosi 5.885.138.083 KM i veći je u odnosu na dug iz proteklog kvartala za 2,11 posto.

Kopirati
Drag cursor here to close