Novi zakon

Što su poslodavci dužni pisati u matičnoj evidenciji radnika?

Gospodarstvo / Flash | 10. 11. 2016. u 15:57 Sa.M.

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Vlada FBiH usvojila je informaciju Federalnog ministarstva rada i socijalne politike o Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim osobama angažiranim na radu, kojeg će donijeti resorni federalni ministar.

Zakonom o radu, koji je u Federaciji BiH stupio na snagu u travnju ove godine, propisano je da će federalni ministar rada i socijalne politike Pravilnikom propisati sadržaj i način vođenja evidencija koje je poslodavac dužan svakodnevno voditi o radnicima i drugim osobama angažiranim na radu, kao i o radnicima koji su kod njega zaposleni - matična evidencija.

Evidencija o radnicima

Odredbom člana 180. Zakona o radu utvrđeno je da će propisi, koji su predviđeni za provođenje ovog zakona, biti doneseni u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu.

Osnovni cilj donošenja ovog pravilnika je da kroz njegovu dosljednu provedbu od strane poslodavaca, kao i kroz efikasan inspekcijski nadzor, bude spriječen rad na crno. Obeshrabrivanje rada u sivoj ekonomiji je jedna od aktivnosti predviđena Reformskom agendom za BiH za period 2015.-2018. godina, u okviru prioriteta koji se odnosi na tržište rada.

Pravilnik sadrži odredbe koje propisuju sadržaj i način vođenja evidencija o radnicima, drugim osobama angažiranim na radu kod poslodavca, te o radnom vremenu. Predviđeno je da je poslodavac dužan voditi evidenciju o radnicima - matičnu evidenciju, koja, između ostalog, sadrži opće podatke o radnicima, njihovoj stručnoj spremi, ugovoru o radu na osnovu kojeg je zasnovan radni odnos, podatke o radnom mjestu, kao i o početku i prestanku radnog odnosa.

Poslodavac je dužan voditi i evidenciju o drugim osobama angažiranim na radu koja, pored općih, sadrži i podatak o aktu na osnovu kojeg ta osoba radi kod poslodavca.

Obveze poslodavca

Propisana je i obaveza radnika, odnosno druge osobe angažirane na radu kod poslodavca, da odmah, a najkasnije u roku od osam dana, poslodavcu prijavi svaku promjenu podataka koje je poslodavac dužan voditi u evidenciji.

Nadalje, propisana je svakodnevna obaveza vođenja evidencije o radnom vremenu. Predviđeno je da ta vrsta evidencije bude vođena ažurno, na početku i na kraju radnog vremena radnika, odnosno druge osobe angažovane na radu.

Na taj način bila bi spriječena eventualna neslaganja između stvarnog stanja i evidentiranih radnika i drugih osoba angažiranih na radu kod poslodavca. Također, ovakav način vođenja evidencija o radnom vremenu kod poslodavca olakšao bi i nadzor inspekcijskm organima.

S obzirom na to da je u Federaciji BiH trenutno u primjeni Zakon o evidencijama u oblasti rada iz 1990. godine, donošenje novog propisa je iskorak u reguliranju ove oblasti i nastavak reforme radnog zakonodavstva.

Kopirati
Drag cursor here to close